KIẾN THỨC CƠ BẢN
Các nước đi cơ bản

Continuation Bet

Bạn không thể chơi 1 session Poker mà không thực hiện bất cứ c-bet nào! Cbet trong Poker hiện đại quá

The Check Raise

Khi bạn check với mục tiêu là sẽ raise khi đối thủ bet => “Check-raise”  Khi gặp đối thủ Cbet nhiều,

3-Bet & 3-Bet Light

3-bet là khi có 1 người chơi raise và 1 người chơi khác re-raise. Thông thường player re-raise với premium hand như QQ+ hay AK.